REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO : HANDE MEJDESŁOWNICZEK:

1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz przekazane do wysyłki. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).

2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego ( Klient, Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą oraz Konsument łącznie);

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgłoszonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;,

6. Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

7. Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Produktu  Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

8. Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.

9. Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

10. Serwis – serwis internetowy HANDE MEJDE działający pod adresem: pomalujmiswiat.pl

11. Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Produkt.

12. Sprzedawca – Fundacja „Pomaluj mi świat” z siedzibą: ul. Cicha 7, 55-200 Oława, KRS – 0000185946, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 932-297-11-91, NIP: 899-249-67-86.

13. Produkt – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

14. HANDE MEJDE – znak towarowy, pod którym prowadzony jest Sklep Internetowy, stanowiący własność Sprzedawcy.

15. Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie pomalujmiswiat.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 ust. 5. 2. Sprzedającym jest Fundacja „Pomaluj mi świat” z siedzibą: ul. Cicha 7, 55-200 Oława, KRS – 0000185946, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 932-297-11-91, NIP: 899-249-67-86, która jest autoryzowanym dystrybutorem produktów biżuteryjnych HANDE MEJDE. 3. Do korzystania z pomalujmiswiat.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego , w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Artykuł 2

Klienci

1. Klientami pomalujmiswiat.pl (zwanymi dalej „Klienci”) mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.

2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy kurierem lub opcji odbioru w Salonie, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Klienci są zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy – w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.

4. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w pomalujmiswiat.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Fundacji „Pomaluj mi świat” lub HANDE MEJDE, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.

Artykuł 3

Zakupy

1. W ramach pomalujmiswiat.pl publikowane są informacje o Produktach oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów .

2. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

3. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.

4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów.

5. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena – według wyboru i za zgodą Klienta.

6. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

7. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

8. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

Artykuł 4

Płatność

1. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający, dla wygody Klientów, zawarł umowę. Sprzedający nie dopuszcza dokonania zapłaty za pobraniem.

2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

4. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź rachunku. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: rachunek z załącznikami.

5. Sprzedawca dostarcza Produkt Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Produktów, to jest paragonem fiskalnym lub rachunkiem, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

6. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Produktów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Produkt oraz Kosztów dostarczenia Produktu.

7. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia Produktu, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy sytuacji obioru Produktu w siedzibie Fundacji. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia Produktu.

Artykuł 5

Dostawa Produktów

1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta). 2. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w pomalujmiswiat.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta. 3. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów. 4. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i określił odrębny koszt dostawy. Sprzedający, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać Produkty także do innych krajów niż podane w pomalujmiswiat.pl 5. 5. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z regulaminami świadczenia usług na jakich dany przewoźnik realizuję dostawę dostępna jest na stronie pomalujmiswiat.pl. Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej. 6. Jako formę dostawy Klient może wybrać: 7. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta; 8. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta; 9. odbiór przez Klienta w biurze Fundacji „Pomaluj mi świat” z siedzibą: ul. Cicha 7, 55-200 Oława. 10. W przypadku, gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Produktu do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Produkt zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta. 11. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu. 12. Próba doręczenia przesyłki następuje jeden raz. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Produkt zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Produktu do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. 13. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego. 14. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu. 15. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.30, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Artykuł 6

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów. 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach pomalujmiswiat.pl w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane. 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby). 4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej. 5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Fundacji „Pomaluj mi świat” oraz domeny prowadzonej przez Fundację „Pomaluj mi świat”, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów. 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia transakcji .Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego). 8. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie pomalujmiswiat.pl 11. Kontakt e-mail: biuro@pomalujmiswiat.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Artykuł 7

Postępowanie reklamacyjne

1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klientów będących Przedsiębiorcami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi. 3. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej pomalujmiswiat.pl lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedającego. 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w pomalujmiswiat.pl), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 5. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji. 6. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu. 7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 8. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Sprzedającego dotyczącej złożonej reklamacji do Zarządu Fundacji „Pomaluj mi świat” – na adres: biuro@pomalujmiswiat.pl 9. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. 10. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: 11. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu; 12. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu; 13. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 14. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artykuł 8

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą na podstawie art. 27 w związku z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. . 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie pomalujmiswiat.pl bądź drogą pisemną (wzór formularza odstąpienia dostępny jest na stronie pomalujmiswiat.pl). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu. 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. 4. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 5. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi. 6. Prawo odstąpienia od umowy nie Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Klienta,  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( np. grawer); c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Artykuł 9

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Fundacja „Pomaluj mi świat” poinformuje o tym Klientów na stronach pomalujmiswiat.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w pomalujmiswiat.pl 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług pomalujmiswiat.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies. 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Fundacji „Pomaluj mi świat”, logo „HANDE MEJDE” ), układu i kompozycji strony internetowej pomalujmiswiat.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego. 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm. ) lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. Niniejszy Regulamin nie może być również interpretowany jako zmierzający do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa. 5. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 6. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny we Wrocławiu.

ZASTRZEGANIE DANYCH

Jak zastrzec dane osobowe w Sklepie internetowym HANDE MEJDEChcesz zastrzec swoje dane osobowe?Proces obsługi spraw związanych z realizacją zgłoszeń będzie realizowany w Fundacji „Pomaluj mi świat”  tylko i wyłącznie poprzez ten formularz. Elektroniczne wnioski generowane przez niego są podstawą do identyfikacji użytkownika, którego dane zgłoszenie dotyczy. Zgłoszenia nie są przyjmowane telefonicznie ani poprzez e-mailową skrzynkę nadawczą z uwagi na fakt istnienia ograniczeń związanych z identyfikacją pytającego. Sam proces obsługi jest prosty i transparentny – wystarczy wypełnić formularz wraz z oznaczeniem typu zgłoszenia (od prostego wykreślenia, do pełnego wglądu do ewentualnych danych).W przypadku zgłoszenia usunięcia danych administrowanych przez Fundację „Pomaluj mi świat”   na potrzeby prowadzenia domeny pomalujmiswiat.pl  dane te zostaną usunięte z naszych zasobów w przeciągu 14 dni. W praktyce ten proces dzieje się w trybie dużo szybszym. Użytkownik po zakończeniu procesu natychmiast dostaje potwierdzenie wyrejestrowania.W przypadku, gdy Fundacja „Pomaluj mi świat”  nie przetwarzał jako administrator danych danej osoby, Użytkownik dostanie informacje zwrotną odnośnie tego, że takich danych nie posiadamy w naszych zbiorach.       

DOSTAWA, ZWROTY I REKLAMACJE

Przy zakupach na kwotę 300 zł i więcej oferujemy bezpłatną dostawą na terenie polski firmą kurierską. Poniżej 300 zł koszt jest uzależniony od wybranej opcji (od 8zł do 30zł)Obiór osobisty jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu, w Oławie, ul. Cicha 7.

ZWROTY

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem.

Instrukcja zwrotu towaru:

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem należy poinformować sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie za pośrednictwem formularza (POBIERZ FORMULARZ ZWROTU) z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzą sobie Państwo zwrócić. 2. Dokonanie zwrotu możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zwrotu zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów lub informację, o której mowa w ust. 3 poniżej. 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów. 4. W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy zwrócić towar: 5. Wysyłkowo za pośrednictwem kuriera:

a) W obecności kuriera należy zapakować produkty w bezpieczny sposób:

– umieść produkty w oryginalnych opakowaniach.– jeśli został wypełniony formularz zwrotu to dołącz go do przesyłki.– na kopercie kurier zamieści etykietę zwrotną, zaadresowaną na Fundacja „Pomaluj mi świat” 

b) Wyślij produkty.

Adres do zwrotów:Sklep Internetowy HANDE MEJDE,  Fundacja „Pomaluj mi świat” , 55-200 Oława, ul. Cicha 7Z dopiskiem: “ZWROT”.

6. Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. 7. Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.

REKLAMACJE

1. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

a. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji (POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI) lub zgłoszenie reklamacji na adres bizuteria@fundacja-dignum.org b. Wypełniony formularz bądź też oświadczenie o składanej reklamacji prosimy o wydrukowanie i podpisanie. c. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji prosimy przesłać na adres:

Sklep Internetowy HANDE MEJDE,  Fundacja „Pomaluj mi świat” , 55-200 Oława, ul. Cicha 7Z dopiskiem: “REKLAMACJA”.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towarów. O decyzji Rzeczoznawcy zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną. 3. W przypadku wysyłki towaru zakupionego w Sklepie Internetowym, zostanie odesłany na adres podany podczas składania zamówienia. 4. Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej pomalujmiswiat.pl ). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dokumenty do pobrania:POBIERZ FORMULARZ ZWROTUPOBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI