Ośrodek

Ośrodek Opieki Wytchnieniowej ma pełnić rolę dziennego i całodobowego Ośrodka Wsparcia czasowego pobytu o zasięgu ponadregionalnym (ogólnopolskim), przeznaczonym dla do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin/opiekunów w ramach usług opieki wytchnieniowej i środowiskowego wsparcia (opieki dziennego pobytu, całodobowego oraz poradnictwa specjalistycznego). Działalność Centrum  w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego „Funduszem Solidarnościowym’’ (Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Dz. U. z 2018 r. poz. 2192).

Zadaniem i przedmiotem podstawowej działalności Ośrodka będzie zapewnienie Beneficjentom bezpiecznych i godnych warunków życia, akcentując prawo do intymności, niezależności oraz respektując indywidualne potrzeby podopiecznych. Za cel Ośrodeknbędzie sobie stawiać łagodzenie skutków niepełnosprawności oraz jako cel dodatkowy – ponowną integrację ze środowiskiem poprzez stymulację rozwoju indywidualnego, uwzględniając fizyczną i psychiczną sprawność podopiecznych.

Ośrodek zapewni Beneficjentom całodobową i dzienną czasową opiekę, zaspokoi niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne. Placówka zapewni także terapię zajęciową, kulinarną, kulturalno-oświatową, socjoterapię, ergoterapię, psychoterapię i terapię psychologiczną oraz aktywizację zawodową. Podstawowe założenia – cele terapeutyczne, takie jak zmniejszenie poczucia stygmatyzacji, redukcja lęku, uspołecznienie, wzmocnienie poczucia sprawstwa – uzupełniane będą celami indywidualnymi, wynikającymi z diagnozy przeprowadzanej przez zespół terapeutyczno-opiekuńczy w oparciu o potrzeby i cele Beneficjentów.

W swoich założeniach Ośrodek będzie projektem innowacyjnym z repertuarem działań wzbogaconym o aktywizację społeczno-zawodową, poprzez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym ukierunkowanych na ekonomię społeczną i przedsiębiorczość społecznie zaangażowaną.

Prace nad uruchomieniem Ośrodka Opieki Wytchnieniowej idą w dobrym kierunku  a nasza determinacja jest olbrzymia.

Zapraszamy do wspólnych działań!