Oławskie Centrum Wsparcia

Oławskie Centrum Wsparcia rozpoczęło swoją działalność w lutym 2018 roku. Centrum obejmowało kompleksowym i systemowym wsparciem osoby/rodziny będące w kryzysie, z szczególnym naciskiem na osoby z problemami zdrowia psychicznego (kontynuacja działalności Punktu Interwencji Kryzysowej). Wśród klientów Centrum były osoby z zaburzeniami psychicznymi, ofiary przemocy w rodzinie, osoby z problemami alkoholowymi (także współuzależnienie). Beneficjenci mieli do swojej dyspozycji wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika i psychiatry; także Grupy Wsparcia, Grupy Samopomocowe, Treningu kompetencji społecznych, kompetencji rodzicielskich itp.). Pracownicy Fundacji oferowali wyjazdową pomoc – także w formie separacji od sprawcy przemocy (z tej usługi korzystały także osoby z niepełnosprawnością intelektualną).

Fundacja współpracowała nad tym Projektem z Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego w Oławie oraz Kuratorami Sądowymi, wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w powiecie oławskim, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oławie, z Polskim Czerwonym Krzyżem – Oddział w Oławie, Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością „Tęcza” w Oławie. Centrum wsparcie uzyskuje również 12 rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.