O nas

1. Historia

Fundacja „Pomaluj mi świat” powstała w 2004 roku (w 2014 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego), założona przez pracowników Pogotowia Opiekuńczego we Wrocławiu. W historii Fundacji możemy oznaczyć trzy etapy rozwoju:

1. 2004 – 2010 – działalność na rzecz młodzieży szkolnej zagrożonej wykluczeniem społecznym na terenie Miasta Wrocław poprzez prowadzenie Klubu Środowiskowego (w latach 2006 – 2010)

2. 2011 – 2015 – działalność na rzecz wspierania rozwoju społeczno-zawodowego osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu oławskiego poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (w latach 2012 – 2015)

3. 2016 – trwa – działalność na rzecz włączenia społeczno-obywatelskiego osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie powiatu oławskiego (także w mniejszym stopniu woj. dolnośląskiego) poprzez prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej (w latach 2016 – 2017) oraz Oławskiego Centrum Wsparcia (2018 – trwa)

Misją oraz celem głównym Fundacji jest wspieranie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wytworzeniu lub odbudowaniu zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz rozwój lokalnych struktur społeczno-obywatelskich. Cel główny Fundacja stara się realizować poprzez prowadzenie działalności włączającej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do środowiska lokalnego z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.

Zgodnie z misją i celami statutowymi, Fundacja działa na rzecz tej części społeczeństwa, która z przyczyn od siebie niezależnych znalazła się poza głównym nurtem życia społecznego:

– środowiska osób z niepełnosprawnościami i chorobami psychicznymi

– osób i rodzin będących w sytuacjach szczególnie kryzysowych (przemoc w rodzinie, stany depresyjne, uzależnienia i współuzależnienia, itp.).

Aby skutecznie realizować cele statutowe, Fundacja prowadzi działania dwukierunkowe:

– prowadząc interwencję kryzysową oraz poradnictwo specjalistyczne (poprzez Punkt Interwencji Kryzysowej przekształcony w 2018 roku w Oławskie Centrum Wsparcia)

– realizując programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (w ramach Oławskiego Centrum Wsparcia – poprzez warsztaty rozwoju self-adwokatów. cykl szkoleniowo-edukacyjny, ligę i turniej futsalu osób z niepełnosprawnościami, klub młodego lidera, itp.).

W ciągu ostatnich 3 lat (2016 – 2019) ze wsparcia specjalistycznego świadczonego w ramach projektów realizowanych przez Fundację skorzystało ponad 560 osób z terenu 10 powiatów województwa dolnośląskiego. W okresie funkcjonowania Fundacja prowadziła z sukcesem:

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej w latach 2012 – 2015

– Punkt Interwencji Kryzysowej w latach 2016 – 2017

– Centrum Wzmacniania Rodzin w latach 2016 – 2017

– Oławskie Centrum Wsparcia od 2018 roku do dziś

oraz projekty włączające do aktywnego życia społecznego, tj.:

– Klub Młodego Lidera (3 edycje)

– Klub Twórczego Rozwoju (2 edycje)

– Futsal Masters ON (2 edycje)

– Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny (6 edycji).

Od września 2019 roku Fundacja utworzyła Klub Kibica Niepełnosprawnych Orła Jelcz-Laskowice (wchodząc w struktury Federacji Kibiców Niepełnosprawnych) i od 10 września 2019 roku (dzięki współpracy z Akademią Sportową „Football Stars”) prowadzi cotygodniowe treningi (na razie bez środków finansowych) dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Organizacja

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Witold Jakubas

Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Szablewska

Sekretarz Zarządu – Agata Jakubas

  Rada Fundacji:

Prezes Rady – Michał Iwan

Wiceprezes Rady – Andrzej Dyja

Sekretarz Rady – Piotr Chłądzyński

Celami Fundacji są:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalność charytatywna;

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrona i promocja zdrowia;

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen

w kraju i za granicą;

25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów

i współpracy między społeczeństwami;

27) promocja i organizacja wolontariatu;

28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

33) działalność wspomagająca technicznie, merytorycznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie określonym

w pkt 1-32.

Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową w zakresie wymienionym w § 7 pkt. 1 niniejszego Statutu z zastrzeżeniem § 7 pkt. 3.

Fundacja nie może prowadzić działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez wszelkie formy dozwolone prawem, w szczególności:

1.                Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń oraz innych form działalności oświatowej i informacyjnej.

2.                Prowadzenie doradztwa, poradnictwa specjalistycznego i udzielanie informacji w zakresie integracji społecznej i zmniejszenia skali wykluczenia społecznego.

3.                Prowadzenie badań, analiz oraz działalności wydawniczej.

4.                Organizowanie akcji promocyjnych, kampanii społecznych, imprez masowych upowszechniających ideę integracji społecznej i zmniejszenia skali wykluczenia społecznego.

5.                Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych, które służyć mają nawiązaniu współpracy, wsparciu rozwoju ekonomii społecznej, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, miejsc pracy, edukacji, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

6.                Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach prowadzonych programów grantowych.

7.                Aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje na wsparcie celów statutowych Fundacji.

8.                Wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza internetu w kierunku rozwoju ekonomii społecznej, integracji społecznej i zmniejszenia skali wykluczenia społecznego.

9.                Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wszelkim formom dyskryminacji, w tym rasowej, płciowej.

10.              Upowszechnianie wiedzy i rozwiązań w zakresie równych praw kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia.

11.              Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym (zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy), osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom potrzebującym wsparcia i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

12.              Inicjowanie i budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

13.              Współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, naukowymi, społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wymiany informacji, doświadczeń, realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz udzielania pomocy w obszarze celów działania Fundacji.

14.              Wzmacnianie i promocja rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym min. poprzez realizację doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

15.             Realizacja przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

16.              Podejmowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

17.              Podejmowanie działań na rzecz integracji cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych

18.              Prowadzenie placówek na rzecz osób potrzebujących, w tym zwłaszcza osób starszych , niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, samotnych matek.

19.              Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego,

20.              Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ekologii.

21.              Podejmowanie działań w zakresie rewitalizacji społecznej.

22.          Prowadzenie innych form działalności pożytku publicznego.

3. Współpraca

4. Materiały

Zapraszamy do przejrzenia naszej dokumentacji:

Zapraszamy również do odwiedzania naszych profilów na facebook-u:

1. Oławskie Centrum Wsparcia – facebook

2. Klub Kibiców Niepełnosprawnych – facebook

5. Kontakt

Fundacja „Pomaluj mi świat”

Oławskie Centrum Wsparcia

Ul. Cicha 7

55-200 Oława

tel. 731 998 456,

e-mail: biuro@pomalujmiswiat.pl

Facebook: https://www.facebook.com/O%C5%82awskie-Centrum-Wsparcia-Fundacja-Pomaluj-mi-%C5%9Awiat-146877345489000/

6. Klub kibiców niepełnosprawnych

Orła

Ul. Cicha 7

55-200 Oława

tel. 731 998 456,

e-mail: w.jakubas@pomalujmiswiat.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Futsal-Masters-On-Klub-Kibica-Niepe%C5%80 2nosprawnych-Or%C5%82a-Jelcz-Laskowice-201897186557444/notifications/