Fundacja

Historia

Misja:

„W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”

Celem Fundacji jest poprawa życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osób z zaburzeniami psychicznymi i osób narażonych na sytuacje kryzysowe. Od początku swojego istnienia fundacja, pracownicy i wolontariusze, pomagali ludziom będącym w sytuacjach kryzysowych, wśród których byli ludzie pokrzywdzeni przestępstwami i uzależnieni od różnych używek. Przez lata swojej działalności, pracownicy fundacji swoje działania koncentrowali na wsparciu doradczym, psychologicznym, zawodowym i terapeutycznym oraz pomocy materialnej w postaci dożywiania i pomocy finansowej.

Fundacja „Pomaluj mi świat” powstała w 2004 roku (w 2014 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego), założona przez pracowników Pogotowia Opiekuńczego we Wrocławiu. W historii Fundacji możemy oznaczyć trzy etapy rozwoju:
1. 2004 – 2010 – działalność na rzecz młodzieży szkolnej zagrożonej wykluczeniem społecznym na terenie Miasta Wrocław poprzez prowadzenie Klubu Środowiskowego (w latach 2006 – 2010)
2. 2011 – 2015 – działalność na rzecz wspierania rozwoju społeczno-zawodowego osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu oławskiego poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (w latach 2012 – 2015)
3. 2016 – trwa – działalność na rzecz włączenia społeczno-obywatelskiego osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie powiatu oławskiego (także w mniejszym stopniu woj. dolnośląskiego) poprzez prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej (w latach 2016 – 2017) oraz Oławskiego Centrum Wsparcia (2018 – trwa)
Misją oraz celem głównym Fundacji jest wspieranie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wytworzeniu lub odbudowaniu zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz rozwój lokalnych struktur społeczno-obywatelskich. Cel główny Fundacja stara się realizować poprzez prowadzenie działalności włączającej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do środowiska lokalnego z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.
Zgodnie z misją i celami statutowymi, Fundacja działa na rzecz tej części społeczeństwa, która z przyczyn od siebie niezależnych znalazła się poza głównym nurtem życia społecznego:
– środowiska osób z niepełnosprawnościami i chorobami psychicznymi
– osób i rodzin będących w sytuacjach szczególnie kryzysowych (przemoc w rodzinie, stany depresyjne, uzależnienia i współuzależnienia, itp.).
Aby skutecznie realizować cele statutowe, Fundacja prowadzi działania dwukierunkowe:
– prowadząc interwencję kryzysową oraz poradnictwo specjalistyczne (poprzez Punkt Interwencji Kryzysowej przekształcony w 2018 roku w Oławskie Centrum Wsparcia)
– realizując programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (w ramach Oławskiego Centrum Wsparcia – poprzez warsztaty rozwoju self-adwokatów. cykl szkoleniowo-edukacyjny, ligę i turniej futsalu osób z niepełnosprawnościami, klub młodego lidera, itp.).
W ciągu ostatnich 3 lat (2016 – 2019) ze wsparcia specjalistycznego świadczonego w ramach projektów realizowanych przez Fundację skorzystało ponad 560 osób z terenu 10 powiatów województwa dolnośląskiego. W okresie funkcjonowania Fundacja prowadziła z sukcesem:
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej w latach 2012 – 2015
– Punkt Interwencji Kryzysowej w latach 2016 – 2017
– Centrum Wzmacniania Rodzin w latach 2016 – 2017
– Oławskie Centrum Wsparcia od 2018 roku do dziś
oraz projekty włączające do aktywnego życia społecznego, tj.:
– Klub Młodego Lidera (3 edycje)
– Klub Twórczego Rozwoju (2 edycje)
– Futsal Masters ON (2 edycje)
– Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny (6 edycji).
Realizując swoje projekty, Fundacja współpracuje z instytucjami na terenie całego województwa dolnośląskiego (zwłaszcza powiatu oławskiego):
– 10 Środowiskowymi Domami Samopomocy
– 2 Warsztatami Terapii Zajęciowej
– 3 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie
– 5 Ośrodkami Pomocy Społecznej
– Klubem Sportowym Futsal Ekstraklasy
– 8 Placówkami Oświatowymi.
W ciągu ostatnich 3 lat na rzecz realizacji celów statutowych Fundacja podpisała 6 porozumień partnerskich (głównie z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz podmiotami prywatnymi). Dotychczasowa działalność Fundacji, profesjonalizm pracowników merytorycznych i sukcesy w skutecznej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym potwierdza trafny wybór celów oraz sposobów ich realizacji. Od dalszego rozwoju (zwłaszcza instytucjonalnego – remontu pomieszczeń Oławskiego Centrum Wsparcia zalanych w wyniku zdarzenia losowego) zależy dalszy los Fundacji i jej aktywne włączanie się w rozwiązywanie problemów istotnych dla lokalnej społeczności.

Ważne Informacje

Struktura organizacyjna

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu   Witold Jakubas

Wiceprezes Zarządu        Małgorzata Szablewska

Sekretarz Zarządu            Agata Jakubas

               Rada Fundacji:

Prezes Rady                       Michał Iwan

Wiceprezes Rady             Andrzej Dyja

Sekretarz Rady   Piotr Chłądzyński

               Cele statutowe Fundacji:

Celami Fundacji są:

popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości plastycznej, rzemiosła oraz popularyzacja sztuki,

promocja młodego pokolenia twórców w kraju i zagranicą,

skupianie wokół idei Fundacji twórców, miłośników sztuki, rękodzielnictwa, rzemiosła, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kulturalno-oświatowej w kraju i zagranicą,

działanie na rzecz rozwoju twórczości rzemieślniczej i rękodzielniczej,

pomoc młodym utalentowanym osobom w rozwijaniu ich zdolności artystycznych, rozpoczęciu kariery oraz doskonaleniu osobowości,

aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – dzieci i dorosłych oraz osób starszych,

pomoc dzieciom pozbawionym opieki dorosłych oraz instytucjom opiekuńczo-oświatowym,

organizacja zajęć terapeutycznych oraz poradnictwa indywidualnego i grupowego,

podejmowanie innych działań, w tym interwencji kryzysowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

Komu pomagamy

już pracuje nad info

Jak pomagamy

już pracuje nad informacje

Ważne dokumenty

Zapraszamy do przejrzenia naszej dokumentacji:

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016

Sprawozdanie OPP za rok 2018

Sprawozdanie OPP za rok 2017

Sprawozdanie OPP za rok 2016

Statut Fundacji

Regulamin organizacyjny oraz Statut Oławskiego Centrum Wsparcia

Publikacje i materiały

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami i materiałami:

„Informator o instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie i sprawcom z terenu powiatu oławskiego”

„Diagnoza występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu oławskiego 2011 – 2015”;

Ulotki i plakaty

Facebook:

Zapraszamy również do odwiedzania naszych profilów na facebook-u:

Fundacja – facebook

PIK – facebook

Partnerzy i darczyńcy

tutaj będą wszystkie loga i odsyłacze

Kontakt

               Dane kontaktowe do Fundacji:

Fundacja “Pomaluj mi świat”

Ul. Cicha 7, 55-200 Oława

Tel.         731 998 456

               605 510 557

Email: biuro@pomalujmiswiat.pl

               pomaluj_mi_swiat@hotmail.com

Internet: pomalujmiswiat.pl

KRS 0000185946, REGON 932971191, NIP 8992496786

Organizacja Pożytku Publicznego od 2014 roku

Dane kontaktowe do Oławskiego Centrum Wsparcia:

Ul. Cicha 7, 55-200 Oława

Tel.         731 998 456

               605 510 557

Email: biuro@pomalujmiswiat.pl

               pomaluj_mi_swiat@hotmail.com

Internet: pomalujmiswiat.pl