Zadzwoń : +731 998 456


Cele i sposoby realizacji

Celem głównym Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie jest zapobieganie utracie lub/i przywracanie utraconej w wyniku zdarzenia kryzysowego równowagi, zdolności do działania i autonomii. Zamiar ten kieruje w stronę działań na rzecz osób, rodzin i większych grup doświadczających wspólnie sytuacji kryzysowych.

Celem głównym Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie jest zapobieganie utracie lub/i przywracanie utraconej w wyniku zdarzenia kryzysowego równowagi, zdolności do działania i autonomii. Zamiar ten kieruje w stronę działań na rzecz osób, rodzin i większych grup doświadczających wspólnie sytuacji kryzysowych.

Praca Punktu Interwencji Kryzysowej koncentruje się na trzech działaniach:

a) Zapewnienie kompleksowej pomocy dla osób, rodzin i grup będących w kryzysie,

Zadania w tym obszarze:
- zapewnienie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, socjalnej i terapeutycznej dla osób, rodzin i większych grup doświadczających wspólnie sytuacji kryzysowych,
- prowadzenie interwencji kryzysowej w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie lub w miejscu pobytu klienta/klientów,
- prowadzenie spotkań/terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej w sytuacjach skrajnie urazowych,
- prowadzenie grup wsparcia, grup psycho-edukacyjnych oraz samopomocowych,
- zapewnienie całodobowego schronienia dla osób, rodzin i grup będących w kryzysie na okres do 3 miesięcy przy pozyskaniu dodatkowych środków z budżetów Gmin lub innych;

b) podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców powiatu oławskiego na temat sytuacji kryzysowych,
Zadania w tym obszarze:
- upowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania i ochrony przed przemocą

c) Zwiększenie dostępności, skuteczności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup odbiorców,
Zadania w tym zakresie:
- prowadzenie programów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu przezwyciężania sytuacji kryzysowych dla dzieci i młodzieży;

"W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu"