Środowiskowy Dom Samopomocy

W 2012 roku Fundacja otworzyła i prowadziła do końca 2015r. – Środowiskowy Dom Samopomocy w

Oleśnicy Małej przeznaczony dla 30 osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza niepełnosprawnością

intelektualną i chorobami psychicznymi). Dzienny Ośrodek Wsparcia znajdował się na obszarze Gminy

Wiejskiej Oława i przeznaczony był głównie dla mieszkańców terenów wiejskich. Fundacja prowadziła

poradnictwo psychologiczne (wsparcie indywidualne i grupy wsparcia) oraz socjalne, treningi spędzania

wolnego czasu i kompetencji społecznych oraz trening budżetowy. ŚDS także utworzył Grupę Wsparcia dla

rodzin uczestników zajęć. Innym działaniem w ramach ŚDS było angażowanie osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym w działalność użyteczności społecznej, takich jak warsztaty teatralne prowadzone razem z uczniami gminnego Gimnazjum z Bystrzycy oraz działania pomocowe w Domu Pomocy Społecznej w Oławie. Pracownicy Fundacji wykonywali również usługi asystenckie (pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i wsparcie w dążeniu do usamodzielnienia, reprezentowali interesy swoich podopiecznych przed Prokuraturą Rejonową w Oławie, Powiatowym Komisariatem Policji w Oławie). W sumie sieć wsparcia społecznego była budowana dla 50 beneficjentów i ich rodzin. Wśród podopiecznych była także osoba bezdomna z terenów wiejskich.