Rodzina bez barier

W 2017 roku udało się pozyskać środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na Projekt: „Rodzina bez barier” – specjalistyczne wsparcie oraz aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 120 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (rodziny osób z niepełnosprawnością, zaburzeniami psychicznymi, problemem alkoholowym, długotrwałym bezrobociem i objęte kuratelą sądową) otrzymało (nadal otrzymuje) wsparcie i system włączania w lokalną społeczność. Do dyspozycji rodzin byli psycholodzy, pedagodzy, pracownik socjalny, doradca zawodowy, prawnik i mediator. Projekt był zakończony Konferencją rodziną pn.: „STOP wykluczeniu społecznemu”.

Wielu beneficjentów kontynuowało proces wsparcia i włączania poprzez „Przełamać Niemoc – Lokalny Program Włączania Społecznego”. Beneficjenci zostali już wstępnie zdiagnozowani przez naszego doradcę zawodowego, pracownika socjalnego i psychologa.

W Projekcie wsparcie uzyskało 46 rodzin z zaburzeniami psychicznymi.