Punkt interwencji kryzysowej

Punkt Interwencji Kryzysowej rozpoczął swoją działalność 1 lutego 2016 roku. Punkt Interwencji objął kompleksowym i systemowym wsparciem osoby/rodziny będące w kryzysie, z szczególnym naciskiem na osoby po przemocy w rodzinie i taką właśnie rolę spełniło do końca 2017 roku. Wśród klientów PIK-u jest dużo młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, rodzin osób z niepełnosprawnością, z zaburzeniami psychicznymi, ofiary przemocy w rodzinie, osoby z problemami alkoholowymi (także współuzależnienie). W ciągu dwóch lat z pomocy osoby pierwszego kontaktu, psychologa, pedagoga, prawnika i mediatora skorzystało ponad 250 osób (dorosłych i dzieci). Beneficjenci korzystali z Grup Wsparcia, Grup Samopomocowych, Treningu kompetencji społecznych, kompetencji rodzicielskich itp.). Pracownicy Fundacji oferują wyjazdową pomoc – także w formie separacji od sprawcy przemocy (z tej usługi korzystały także osoby z niepełnosprawnością intelektualną). Pracownicy Fundacji wspierali (usługi asystenckie) beneficjentów (także osoby z niepełnosprawnościami) podczas rozpraw sądowych, załatwienia spraw urzędowych i życia codziennego, także wznowienia i rozpoczęcia drogi zawodowej Fundacja współpracowała nad tym Projektem z Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego w Oławie oraz Kuratorami Sądowymi, wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w powiecie oławskim, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oławie, z Polskim Czerwonym Krzyżem – Oddział w Oławie, Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością „Tęcza” w Oławie. W PIK-u wsparcie uzyskało również 34 osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu oławskiego.