OCW

1. Organizacja pracy

Oławskie Centrum Wsparcia rozpoczęło swoją działalność w lutym 2018 roku. Centrum obejmuje kompleksowym i systemowym wsparciem osoby/rodziny będące w kryzysie, z szczególnym naciskiem na osoby z problemami zdrowia psychicznego (Projekt OCW jest kontynuacją działalności Punktu Interwencji Kryzysowej). Wśród klientów Centrum są osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnospranością intelektualną i chorobami sychicznymi, ofiary przemocy w rodzinie, osoby z problemami alkoholowymi (także współuzależnienie).

Beneficjenci mają do swojej dyspozycji indywidualne wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika i psychiatry.

OCW oferuje także także Grupy Wsparcia, Grupy Samopomocowe, Treningi kompetencji społecznych, kompetencji rodzicielskich itp.

Głównym celem OCW jest przyczynianie się do zmniejszenia skali wykluczenia społecznego oraz ryzyka jego doświadczania na terenie powiatu oławskiego, poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z problemami zdrowia psychicznego

OCW pracuje w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny OCW.

Fundacja współpracuje nad tym Projektem z wieloma instytucjami i organizacjami pomocowymi na terenie nie tylko powiatu oławskiego, ale całego województwa dolnośląskiego.

Obecnie, ze względu na ograniczone środki budżetowe, jestśmy otwarci we wtorki, w godz. od 15:00 do 19:00.

Miejscem świadczenia usług środowiskowego wsparcia jest siedziba Fundacji przy ul. Cichej 7 w Oławie – lokal pozbawiony barier architektonicznych:

– 1 pomieszczenie biurowo-socjalne

– sanitariaty

– 1 pomieszczenie do indywidualnej konsultacji

– 2 pomieszczenia warsztatowo-szkoleniowe

Niemniej usilnie pracujemy nad możliwością rozwoju i zwiększenia swojego zaięgu godzinowego i świadczeniowego

2. Jak i komu pomagamy

OCW oferuje swoim Klientom system poradnictwa specjalistycznego złożony z kilku filarów indywidualnej pomocy: – psychologicznej/psychoterapeutycznej

– pedagogicznej

– socjalnej/doradczo-informacyjnej

– prawnej

– psychiatrycznej

Działania są odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu usługi wykazywane przez osoby z problemami zdrowia psychicznego oraz wcześniejsze doświadczenia pracy w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Psycholog (wsparcie terapeutyczne w kryzysie), pedagog/doradca ds. wsparcia (poradnictwo pedagogiczne oraz doradztwo informacyjno-edukacyjne), prawnik (poradnictwo prawne) oraz psychiatra (wsparcie psychiatryczne) pracują wspólnie, aby zapewnić wielostronne wsparcie z uwzględnieniem czynników psychospołecznych, bytowych, terapeutycznych, wychowawczo-edukacyjnych

Działania indywidualnego wsparcia wzmacniane są poprzez Grupy Wsparcia, Grupy Samopomocowe, Warsztaty Kompetencji Społecznych oraz inne Projekty Fundacji

3. Działania

Do OCW mogą być przyjęte osoby (bez ograniczeń wiekowych), rodziny i grupy będące w sytuacji kryzysowej  określonej w celach statutowych OCW w Oławie i będące mieszkańcami powiatu oławskiego.

Pomoc OCW koncentruje się głównie na pomocy osobom, rodzinom i grupom dotkniętym:

    a) przemocą domową,

    b) kryzysem małżeńskim lub  konfliktem rodzinnym,

    c) niepełnosprawnością lub chorobami psychicznymi

    d) utratą, żałobą, osieroceniem,

    e) wypadkiem, katastrofą, klęską żywiołową,

    f) problemem samobójstwa,

    g) trudnościami wychowawczymi,

    h) bezradnością, długotrwałą chorobą i innymi problemami

    i) innymi sytuacjami kryzysowymi

Celem głównym OCW jest zapobieganie utracie lub/i przywracanie utraconej w wyniku zdarzenia kryzysowego równowagi, zdolności do działania i autonomii. Cel główny odnosi się do działań na rzecz osób, rodzin i większych grup doświadczających wspólnie sytuacji kryzysowych z terenu powiatu oławskiego.

Działania OCW koncentrują się na 3 działaniach:

a)            Zapewnienie kompleksowej pomocy dla osób, rodzin i grup będących w kryzysie psychicznym,

b)           Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców powiatu oławskiego na temat sytuacji kryzysowych,

c) Zwiększenie dostępności, skuteczności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego adresowanych do różnych grup odbiorców,

W ramach „Zapewnienia kompleksowej pomocy dla osób, rodzin i grup będących w kryzysie” działania OCW koncentrują się na działaniach:

a) zapewnienia kompleksowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, psychiatrycznej i terapeutycznej dla osób, rodzin i większych grup doświadczających sytuacji kryzysowych,

b) prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej w sytuacjach skrajnie urazowych,

c) prowadzeniu grup wsparcia, grup psycho-edukacyjnych oraz samopomocowych,

W ramach „Podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców powiatu oławskiego na temat sytuacji kryzysowych” działania OCW koncentrują się na działaniach:

a) upowszechniania informacji na temat ochrony zdrowia psychicznego, możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

W ramach „Zwiększenia dostępności, skuteczności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego adresowanych do różnych grup odbiorców” działania PIK-u koncentrują się na działaniach:

a) prowadzenia programów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu przezwyciężania sytuacji kryzysowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Usługi OCW w ramach pierwszego działania prowadzone są metodą interwencji kryzysowej połączonej z podejściem interdyscyplinarnym.

W metodzie, która będzie stosowana w PIK możemy wyznaczyć trzy etapy:

a)            Zabezpieczenie podstawowych potrzeb – nawiązanie kontaktu, zapewnienie bezpieczeństwa, pomoc w rozwiązywaniu pilnych i najbardziej absorbujących problemów;

b)           Wsparcie w kryzysie – wzbudzenie potrzeby zmian, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, pobudzenie systemu wartości, wypracowanie diagnozy problemowej i praca nad nią (kierowanie do specjalistów),

c)            Aktywizacja społeczno-zawodowa – wypracowanie sieci wsparcia, pomoc w zmianie zachowań, uzyskaniu kontroli nad własnym życiem i wyjścia w środowisko lokalne (grupy wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, aktywizacja zawodowa).

4. Publikacje

Ulotka

Diagnoza

informator

5. Kontakt

Oławskie Centrum Wsparcia

Ul. Cicha 7

55-200 Oława

tel. 731 998 456,

e-mail: biuro@pomalujmiswiat.pl

Facebook: https://www.facebook.com/O%C5%82awskie-Centrum-Wsparcia-Fundacja-Pomaluj-mi-%C5%9Awiat-146877345489000/