Zadzwoń : +731 998 456


Cele i sposoby realizacji

Celami Fundacji są:

 • popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości plastycznej, rzemiosła oraz popularyzacja sztuki,
 • promocja młodego pokolenia twórców w kraju i zagranicą,
 • skupianie wokół idei Fundacji twórców, miłośników sztuki, rękodzielnictwa, rzemiosła, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kulturalno-oświatowej w kraju i zagranicą,
 • działanie na rzecz rozwoju twórczości rzemieślniczej i rękodzielniczej,
 • pomoc młodym utalentowanym osobom w rozwijaniu ich zdolności artystycznych, rozpoczęciu kariery oraz doskonaleniu osobowości,
 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – dzieci i dorosłych,
 • pomoc dzieciom pozbawionym opieki dorosłych oraz instytucjom opiekuńczo-oświatowym,
 • organizacja zajęć terapeutycznych,
 • podejmowanie innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.
 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

 • Organizowanie i finansowanie :

 • a) stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
  b) wystaw i kiermaszów w kraju i zagranicą,
  c) imprez i konkursów w kraju i zagranicą,
  d) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie twórczości plastycznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórców młodego pokolenia,
  e) kursów artystycznych dla artystów amatorów,

 • placówek opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych,
 • szkoleń dla osób poszukujących pracy.
 • Udzielania wsparcia i pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej.
 • Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
 • Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracą krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 • Prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 • "W życiu nie chodzi o to, by przekazać burzę a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu"