Zadzwoń : +731 998 456


Aktywizacja społeczno zawodowa
Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny

Realizacja zadania publicznego polegać będzie na udzieleniu wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu powiatu oławskiego. Projekt będzie realizowany w postaci przeprowadzenia kolejnego cyklu szkoleń psychologiczno-doradczych pt.: „CYKL SZKOLENIOWO-EDUKACYJNY III”.

Trzecia edycja Cyklu będzie przeznaczona dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu oławskiego w terminie marzec – kwiecień 2016 i będzie przebiegała etapami.

Pierwszy etap to Trening kształtowania kompetencji społeczno-zawodowych wsparty metodami terapii zajęciowej przeprowadzony przez psychologa i terapeutę zajęciowego, przy współpracy z Koordynatorem/Asystentem osoby niepełnosprawnej (3 tygodnie - 6 sesji 4 godzinnych). Ten etap będzie koncentrował się podniesieniu kompetencji i umiejętności społecznych, treningu motywacyjnym i automotywacyjnym, badaniu mocnych i słabych stron osoby z zaburzeniami psychicznymi ale także na badaniu sprawności manualnej i intelektualnej oraz emocjonalnej. Uczestnicy cyklu poznają postawy i stereotypy wobec niepełnosprawności. Dowiedzą się dlaczego warto pracować , wspólnie zastanowimy się jaka jest wartość pracy w życiu człowieka. Zapoznają się z czynnikami motywującymi i zniechęcającymi do podjęcia pracy oraz nauczą się jak walczyć ze zniechęceniem. Zajęcia pozwolą spojrzeć realnie na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, na możliwości zawodowe tej grupy. Poznają bariery w zatrudnieniu. To wszystko pomoże im w ocenie sytuacji rynku pracy, ich możliwościach. Przygotuje na dobrą reakcje i walkę ze stereotypami na temat osób niepełnosprawnych.

Drugi etap to indywidualna praca z Doradcą Zawodowym. Doradca w swojej pracy będzie się koncentrował na diagnozie doradczej preferencji i predyspozycji zawodowych, wykonania testów kompetencji zawodowych (predyspozycji zawodowych, oraz określenie strategii wsparcia w obszarach problematycznych). Ta część będzie trwać 2 tygodnie (spotkania 2 razy w tygodniu po 4 godziny, 16 godziny zajęć z doradcą zawodowym).

Trzeci etap to spotkanie z Trenerem Pracy Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, który przedstawi założenia dwóch programów: „Trener Pracy” i „Wspomaganego Zatrudnienia”.

Programy są adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa dolnośląskiego. Ich celem jest stworzenie realnej szansy otrzymania i utrzymania pracy zarobkowej na otwartym rynku pracy, a tym samym podniesienie jakości ich życia i samooceny oraz przełamywania barier społecznych i stereotypowych dotyczących przekonania o braku, bądź małej wartości tych osób.

Naszym planem jest także rozpoczęcie współpracy Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych i rozpowszechnienie programu „Trenera Pracy” i „Zatrudnienia wspomaganego” na terenie powiatu oławskiego. Chcemy by Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny III był wstępem do rozpoczęcia przez nas działań w tym zakresie.

Realizacja zadania publicznego: CYKL SZKOLENIOWO-EDUKACYJNY III:

- 1 tydzień – 9 i 11 marca 2016
- 2 tydzień – 16 i 18 marca 2016
- 3 tydzień – 23 i 25 marca 2016
- 4 tydzień – 30 marca i 1 kwietnia 2016
- 5 tydzień – 6 i 8 kwietnia 2016
- 6 tydzień – 13 i 15 kwietnia 2016

"W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu"